آخرين محتوا

مــــا در تــــلگرام

تمامي نمونه سوالات و اطلاعيه ها بر روي کانال تلگرام آزمون بسيج گذاشته خواهد شد.

@Azmoonbasij

تماس با ما

:اخـــبار تفاوت تراز و نمره خام.....

توجه: امکان دارد دانش آموزي با درصد کل بالاتر يا تعداد صحيح بيشتر نمره کل تراز کمتري در مقايسه با هم کلاسي خود گرفته باشد زيرا ايشان درسي را بهتر جواب داده که درس آساني بوده و نمره تراز کمتري کسب نموده و دوست وي درسي را بهتر جواب داده که براي داوطلبين سخت تر بوده بنابراين نمره تراز بالاتري کسب نموده. براي مقايسه، از نمرات تراز استفاده کنيد. ما نمي توانيم بر اساس نمرات خام مقايسه انجام دهيم . زيرا ميانگين و انحراف معيار و دشواري در نمرات خام لحاظ نشده است.


دفتر ما